От 2021 година провежда обучения по НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г., която отменя наредба 12/01.09.2016 г/. за статута и професионалното развитие на учителите на тема:
– Екипна и индивидуална мотивация;
– Обучение в електронна среда;
– Управление на стреса.

Предимства на центъра за професионално обучение към
„Център ПРО“ ЕООД :

• Лицензиран към Националната агенция за професионално образование и обучение;
• Лицензиран към МОН със заповед № РД09-1580/02.08.2021 за провеждане на обучения с кредити
• Опит в организирането и воденето на обучения;
• Използване на интерактивни и съвременни методи в обучението;
• Работи по национални и европейски програми;
• Участва в мерки за увеличаване на заетостта;
• Екип от професионалисти с богат практически опит;
• Благоприятна работна среда.