Project Description

Характеристики на обучението

  • Завършването на професионалното обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация;

Наименование на професионалното
Направление:
Хранителни технологии
Код: 541
Наименование на професията: Хлебар-сладкар
Код: 541030
Наименование на специалността: Производство на сладкарски изделия
Код: 5410302
Степен на ПК: Първа
Минимално входящо образователно равнище Начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата за народна просвета по реда за Закона за насърчаване на заетостта или при условията и по реда на програми и проекти, финансирани със средства от европейските структурни фондове
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
660
304
356
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
номер Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 660 304 356
А Обща задължителна професионална подготовка 62 уч.ч. 46 уч.ч. 16 уч.ч
1 Здравословни и безопасни условия на труд 14 14
2 Трудово-правно законодателство 6 6
3 Комуникации в трудовата дейност 6 6
4 Икономика 12 12
5 Компютърно обучение 24 8 16
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 114 76 38
1 Чужд език по професията 36 16 20
2 Техническо чертане 24 12 12
3 Машинознание 24 18 6
4 Автоматизация на производството 18 18
5 Хигиена на храните и хранително законодателство 12 12
В Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка 424 162 262
1 Машини и съоръжения в предприятията за производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия 30 30
2 Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост 24 24
3 Микробиология 12 12
4 Суровини и материали за производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия 30 30
5 Технология на сладкарските изделия 226 60 166
6 Художествено оформяне и моделиране на сладкарски изделия 24 24
7 Производствена практика 80 80
Г Избираема професионална подготовка 60 20 40
1 Мотивация, предприемачество и комуникативни умения 60 20 40