Project Description

Характеристики на обучението

  • Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията “Фермер” може да продължи обучението си по друга професия от професионално направление “Растениевъдство и животновъдство”.

  • Свидетелство за професионална квалификация – удостоверяващо завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация

Наименование на професионалното
Направление:
Растениевъдство и животновъдство
Код: 621
Наименование на професията: Фермер
Код: 621060
Наименование на специалността: Земеделец
Код: 6210601
Степен на ПК: Втора
Минимално входящо образователно равнище Завършен X или XI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
660
300
360
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
Организационна форма Квалификационен курс
номер Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 660 300 360
А Обща задължителна професионална подготовка 32 уч.ч. 32 уч.ч.
1 Здравословни и безопасни условия на труд 8 8
2 Икономика 8 8
3 Трудово-правно законодателство 4 4
4 Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност 4 4
5 Информационни системи и технологии 8 8
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 508 188 320
1 Чужд език по професия 18 18
2 Аграрна икономика 49 19 30
3 Аграрно право 46 30 16
4 Почвознание 63 23 40
5 Анатомия и физиология 56 20 36
6 Основи на животновъдство 62 26 36
7 Основи на растениевъдство 62 26 36
8 Селскостопанска техника 72 26 46
9 Производствена практика 80 80
В Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка 60 20 40
1 Агроекология и принципи на устойчивото земеделие 60 10 40
Г Избираема професионална подготовка 60 60