Project Description

Характеристики на обучението

  • Завършването на един модул се удостоверява, съгласно чл.76 от Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета, с Удостоверение за професионално обучение;

  • Пълният курс на обучението /обхваща всички модули/ дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията /специалността/;

  • Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и практика на професията, съгласно Наредба № 3 от 15.ІV.2003 г. за системата на оценяване /Обн., ДВ, бр.37 от 22.04.2003 г./;

Наименование на професионалното
Направление:
Селско стопанство
Код: 621
Наименование на професията: Техник-растениевъд
Код: 621010
Наименование на специалността: Полевъдство
Код: 6210101
Степен на ПК: Трета
Минимално входящо образователно равнище Средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
1040
480
560
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
Организационна форма: Квалификационен курс
номер Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 1040 480 560
А Обща задължителна професионална подготовка 74 уч.ч. 74 уч.ч. 0 уч.ч.
1 Здравословни и безопасни условия на труд 8 8 0
2 Икономика 18 18 0
3 Информационни технологии 10 10 0
4 Трудово-правно законодателство 8 8 0
5 Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност 10 10 0
6 Предприемачество 20 20 0
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 98 98 0
1 Чужд език по професия 18 18 0
2 Техническо чертане 18 18 0
3 Безопасност на движението по пътищата 38 38 0
4 Трактори и автомобили 24 24 0
Учебна практика: Трактори и автомобили 20 0 20
В Специфична задължителна професионална подготовка 278 278 0
1 Земеделие с почвознание 23 23 0
2 Ботаника 25 25 0
3 Растениевъдство 62 62 0
4 Полски култури 78 78 0
5 Растителна защита 52 52 0
6 Експлоатация на земеделска техника 18 18 0
7 Селскостопанска техника 20 20 0
Учебна практика по специалността: 350 0 350
1 Земеделие с почвознание 32 0 32
2 Растениевъдство 74 0 74
3 Селскостопанска техника 32 0 32
4 Работа с машинно- тракторни агрегати 32 0 32
5 Полски култури 98 0 98
6 Растителна защита 72 0 72
Производствена практика: 160 0 160
Г Специфична избираема професионална подготовка 60 30 30
1 Мениджмънт на земеделското стопанство
2 Счетоводство на земеделското стопанство
3 Агроекология