Project Description

Характеристики на обучението

  • Завършването на един модул се удостоверява, съгласно чл.76 от Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета, с Удостоверение за професионално обучение;

  • Пълният курс на обучението /обхваща всички модули/ дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията /специалността/;

  • Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и практика на професията, съгласно Наредба № 3 от 15.ІV.2003 г. за системата на оценяване /Обн., ДВ, бр.37 от 22.04.2003 г./;

Наименование на професионалното
Направление:
Селско стопанство
Код: 621
Наименование на професията: Техник-животновъд
Код: 621040
Наименование на специалността: Свиневъдство
Код: 6210403
Степен на ПК: Трета
Минимално входящо образователно равнище Средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
980
450
530
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
Организационна форма: Квалификационен курс
номер Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 980 450 530
А Обща задължителна професионална подготовка 150 уч.ч. 110 уч.ч. 40 уч.ч.
1 Здравословни и безопасни условия на труд 32 27 5
2 Икономика 25 25
3 Трудово-правно законодателство 15 15
4 Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност 28 18 10
5 Информационни системи и технологии 25 15 10
6 Предприемачество 25 10 15
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 250 110 140
1 Чужд език по професия 50 50
2 Значение и перспективи за развитие на свиневъдството Биологични особености на свинете. 30 9 21
3 Конституция, екстериор и кондиция. Производствени типове 21 6 15
4 Технологии за отглеждане на различни производствени категории свине 42 14 28
5 Агроекология и съхранение на торовата маса 27 8 19
6 Аграрна икономика и инвестиционно проектиране на бизнес-проекти в свиневъдството 80 23 57
В Специфична задължителна професионална подготовка 580 230 350
1 Стопанско значение и перспективи на свиневъдството. Особености. 10 8 2
2 Класификация на породите в свиневъдството.Производствени типове. 34 13 21
3 Възпроизводителни признаци при свинете. 132 50 82
4 Угоителна продуктивност. Хранене на свине от различни производствени категории. 167 65 102
5 Кланична продуктивност. 72 28 44
6 Развъждане и селекция при свинете. 78 29 49
7 Профилактика на основните заболявания при свинете. 47 18 29
8 Мениджмънт на свиневъдна ферма 40 19 21