Project Description

Характеристики на обучението

  • Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия „Животновъд”, специалност „Пчеларство”

  • Оценяването на знанията се осъществява на три нива – начално, междинно и изходно. Оценките се поставят по шестобалната система.

  • Професионалното обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността, съгласно Наредба № 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване.

  • Държавните изпити се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията. Оценяването на професионалните компетенции и по двата изпита е независимо и се извършва по единни национални критерии.

  • Завършеното професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, съгласно Наредба № 4 от 16.04.2003г. за документите за системата на народната просвета.

Наименование на професионалното
Направление:
Селско стопанство
Код: 621
Наименование на професията: Техник-животновъд
Код: 621040
Наименование на специалността: Пчеларство и Бубарство
Код: 6210406
Степен на ПК: Трета
Минимално входящо образователно равнище Средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
720
294
426
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
Организационна форма: Квалификационен курс
номер Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 720 294 426
А Обща задължителна професионална подготовка 31 уч.ч. 31 уч.ч. 0 уч.ч.
1 Здравословни и безопасни условия на труд 9 9 0
2 Икономика 9 9 0
3 Трудово-правно законодателство 3 3 0
4 Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност 5 5 0
5 Информационни системи и технологии 5 5 0
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 86 86 0
1 Чужд език по професия 18 18 0
2 Техническо чертане 18 18 0
3 Безопасност на движението по пътищата 25 25 0
4 Трактори и автомобили 25 25 0
Учебна практика: Трактори и автомобили 10 0 10
В Специфична задължителна професионална подготовка 147 147 0
1 Анатомия и физиология 16 16 0
2 Основи на животновъдството 12 12 0
3 Фуражопроизводство 12 12 0
4 Животновъдство 16 16 0
5 Хранене и развъждане 12 12 0
6 Медоносна растителност 12 12 0
7 Пчеларство 25 25 0
8 Основи на ветеринарната медицина 12 12 0
9 Пчелни продукти 12 12 0
10 Селскостопанска техника 8 8 0
11 Експлоатация и ремонт на земеделска техника 8 8 0
Учебна практика по специалността 326 0 326
1 Анатомия и физиология 50 0 50
2 Животновъдство 54 0 54
3 Фуражопроизводство 28 0 28
4 Хранене и развъждане 32 0 32
5 Селскостопанска техника 22 0 22
6 Работа с машинно – тракторни агрегати 22 0 22
7 Пчеларство 98 0 98
8 Експлоатация и ремонт на земеделска техника 20 0 20
Производствена практика 60 0 60
Г Избираема професионална подготовка 60 30 30
1 Мениджмънт на аграрното стопанство
2 Биологично пчеларство
3 Агроекология и основни зоохигиенни и зооветеринарни изисквания