Project Description

Характеристики на обучението

  • Завършването на един модул се удостоверява, съгласно чл.76 от Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета, с Удостоверение за професионално обучение;

  • Пълният курс на обучението /обхваща всички модули/ дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията /специалността/;

  • Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и практика на професията, съгласно Наредба № 3 от 15.ІV.2003 г. за системата на оценяване /Обн., ДВ, бр.37 от 22.04.2003 г./;

Наименование на професионалното
Направление:
Селско стопанство
Код: 621
Наименование на професията: Техник-животновъд
Код: 621040
Наименование на специалността: Овцевъдство
Код: 6210402
Степен на ПК: Трета
Минимално входящо образователно равнище Средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
980
450
530
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
Организационна форма: Квалификационен курс
номер Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 980 450 530
А Обща задължителна професионална подготовка 150 уч.ч. 110 уч.ч. 40 уч.ч.
1 Здравословни и безопасни условия на труд 32 27 5
2 Икономика 25 25
3 Трудово-правно законодателство 15 15
4 Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност 28 18 10
5 Информационни системи и технологии 25 15 10
6 Предприемачество 25 10 15
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 250 110 140
1 Чужд език по професия 50 50
2 Стопанско значение и биологични особености 11 9 2
3 Конституция и екстериор 6 2 4
4 Технологии за отглеждане на различни производствени категории овце 40 10 30
5 Агроекология и екологично производство на овцевъдна продукция 32 8 24
6 Аграрна икономика и инвестиционно проектиране на бизнес-проекти в овцевъдството 11 37 74
В Специфична задължителна професионална подготовка 580 230 350
1 Стопанско значение на овцевъдството и биологически особености на вида 50 20 30
2 Класификация на породите в овцевъдството 60 24 36
3 Породна структура и продуктивните направления 40 16 24
4 Развъждане на овцете 90 30 60
5 Контрол на продуктивните признаци.Бонитировка 50 20 30
6 Селекция и репродукция. Случен план в овцевъдството 61 25 36
7 Хранене на овцете 107 47 60
8 Получаване, транспорт и съхранение на готовата продукция 44 16 28
9 Организация на ветеринарно-профилактичната и лечебната дейност 44 16 28
10 Мениджмънт на овцевъдна ферма 40 16 24