Project Description

Характеристики на обучението

  • Завършването на един модул се удостоверява, съгласно чл.76 от Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета, с Удостоверение за професионално обучение;

  • Пълният курс на обучението /обхваща всички модули/ дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията /специалността/;

  • Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и практика на професията, съгласно Наредба № 3 от 15.ІV.2003 г. за системата на оценяване /Обн., ДВ, бр.37 от 22.04.2003 г./;

Наименование на професионалното
Направление:
Селско стопанство
Код: 621
Наименование на професията: Техник-животновъд
Код: 621040
Наименование на специалността: Коневъдство и конна езда
Код: 6210407
Степен на ПК: Трета
Минимално входящо образователно равнище Средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
1025
452
573
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
Организационна форма: Квалификационен курс
номер Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 1025 452 573
А Обща задължителна професионална подготовка 150 уч.ч. 110 уч.ч. 40 уч.ч.
1 Здравословни и безопасни условия на труд 32 27 5
2 Икономика 25 25
3 Трудово-правно законодателство 10 10
4 Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност 28 18 10
5 Информационни системи и технологии 30 15 15
6 Предприемачество 20 20
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 250 110 140
1 Чужд език по професия 50 50
2 Стопанско значение на коневъдството 12 4 8
3 Конституция и екстериор на конете 12 4 8
4 Технологии за отглеждане и тренинг на конете 56 16 40
5 Агроекология и принципи на устойчивото земеделие 40 12 28
6 Аграрна икономика и инвестиционно проектиране в коневъдството 80 24 56
В Специфична задължителна професионална подготовка 625 232 393
1 Анатомо-физиологични особености на конете 45 17 28
2 Породи в коневъдството 164 62 106
3 Хранене на конете 86 32 54
4 Отглеждане и тренинг 53 23 30
5 Развъждане и селекция в коневъдството 105 40 65
6 Организация на ветеринарната профилактика и лечебни дейности 95 36 59
7 Мениджмънт в коневъдството 26 10 16
8 Магарета, катъри и мулета. Особености 26 10 16
9 Конен спорт 25 2 23