Project Description

Характеристики на обучението

  • Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „Техник- животновъд”, специалност „Говедовъдство”.

  • Оценяването на знанията се осъществява на три нива – начално, междинно и изходно. Оценките се поставят по шестобалната система.

  • Професионалното обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността, съгласно Наредба № 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване.

  • Държавните изпити се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията. Оценяването на професионалните компетенции и по двата изпита е независимо и се извършва по единни национални критерии.

  • Завършеното професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, съгласно Наредба № 4 от 16.04.2003г. за документите за системата на народната просвета.

Наименование на професионалното
Направление:
Селско стопанство
Код: 621
Наименование на професията: Техник-животновъд
Код: 621040
Наименование на специалността: Говедовъдство
Код: 6210401
Степен на ПК: Трета
Минимално входящо образователно равнище Средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
1040
480
560
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
Организационна форма: Квалификационен курс
номер Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 1040 480 560
А Обща задължителна професионална подготовка 74 уч.ч. 74 уч.ч. 0 уч.ч.
1 Здравословни и безопасни условия на труд 18 18 0
2 Информационни системи и технологии 12 12 0
3 Икономика 10 10 0
4 Трудово-прано законодателство 9 9 0
5 Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност 10 10 0
6 Предприемачество 15 15 0
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 98 98 0
1 Чужд език по професия 18 18 0
2 Техническо чертане 18 18 0
3 Безопасност на движението по пътищата 38 38 0
4 Трактори и автомобили 24 24 0
Учебна практика по: трактори и автомобили 20 0 20
В Специфична задължителна професионална подготовка 278 278 0
1 Анатомия и физиология 45 45 0
2 Породи говеда и производствени направления 20 20 0
3 Фуражопроизводство 30 30 0
4 Животновъдство 38 38 0
5 Хранене и развъждане 18 18 0
6 Говедовъдство 45 45 0
7 Основи на ветеринарната медицина 35 35 0
8 Селскостопанска техника 22 22 0
9 Експлоатация и ремонт на земеделска техника 25 25 0
Учебна практика по специалността: 350 0 350
1 Анатомия и физиология 48 0 48
2 Животновъдство 64 0 64
3 Фуражопроизводство 54 0 54
4 Хранене и развъждане 48 0 48
5 Механизация и автоматизация на производствените процеси. Системи за доене 24 0 24
6 Работа с машинно – тракторни агрегати 26 0 26
7 Говедовъдство 60 0 60
8 Експлоатация и ремонт на земеделска техника 26 0 26
Производствена практика 160 0 160
Г Избираема професионална подготовка 60 30 30
1 Мениджмънт на говедовъдната ферма
2 Технологии за отглеждане на различни производствени категории говеда