Project Description

Характеристики на обучението

  • Пълния курс на обучение обхваща шестнадесет модула и дава възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията “Сътрудник в маркетингови дейности”, специалност „Маркетингови проучвания”

  • Сътрудникът в маркетингови дейности осъществява контакти с потенциални клиенти и предлага подробна информация за фирмените услуги и продукти като осъществява бизнес комуникации на български или чужд език, изготвя писма, уведомителни и др. документи и подготвя кореспонденция за страната и чужбина по предварително зададени параметри от ръководителя

  • Завършването на един модул се удостоверява с удостоверение за професионално обучение.

  • Завършеното професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация се удостоверява Свидетелство за професионална квалификация

Наименование на професионалното
Направление:
Маркетинг и реклама
Код: 342
Наименование на професията: Сътрудник в маркетингови дейности
Код: 342020
Наименование на специалността: Маркетингови проучвания
Код: 3420201
Степен на ПК: Втора
Минимално входящо образователно равнище Средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
660
303
357
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
Организационна форма Квалификационен курс
Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 660 300 360
А Обща задължителна професионална подготовка 60 уч.ч. 60 уч.ч.
1 Здравословни и безопасни условия на труд 12 12
2 Информационни технологии 12 12
3 Икономика 12 12
4 Трудово-правно законодателство 12 12
5 Бизнес комуникация и мотивация 12 12
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 171 84 87
1 Чужд език по професия 45 20 25
2 Обща теория на пазарното стопанство 30 15 15
3 Икономика на предприятието 26 14 12
4 Статистика 40 20 20
5 Основи на правото 30 15 15
В Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка 369 154 215
1 Финанси 30 15 15
2 Обща теория на счетоводната отчетсност 25 10 15
3 Счетоводство на фирмата 25 10 15
4 Маркетинг 104 54 50
5 Икономически анализ 35 25 10
6 Управление на човешките ресурси 20 10 10
7 Мениджмънт на фирмата 50 30 20
8 Производствена практика 80 80
Г Избираема професионална подготовка 60 60