Project Description

Характеристики на обучението

  • Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията “Сътрудник в бизнес-услуги”, специалност “Бизнес-услуги”.
    Сътрудникът в маркетингови дейности осъществява контакти с потенциални клиенти и предлага подробна информация за фирмените услуги и продукти като Сътрудникът в бизнес услуги създава и поддържа електронни и хартиени каталози на клиенти, доставчици, бизнес партньори и др.

  • Завършеното професионално обучение с придобиване на степен по професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Наименование на професионалното
Направление:
Администрация и управление
Код: 345
Наименование на професията: Сътрудник в бизнес-услуги
Код: 345040
Наименование на специалността: Бизнес-услуги
Код: 3450401
Степен на ПК: Втора
Минимално входящо образователно равнище Завършен X или XI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
600
300
360
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
Организационна форма Квалификационен курс
Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 660 300 360
А Обща задължителна професионална подготовка 60 уч.ч. 60 уч.ч.
1 Здравословни и безопасни условия на труд 12 12
2 Информационни технологии 12 12
3 Икономика 12 12
4 Трудово-правно законодателство 12 12
5 Бизнес-комуникации 12 12
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 186 123 63
1 Чужд език по професия 22 10 12
2 Обща теория на пазарното стопанство 22 22
3 Обща теория на счетоводната отчетност 20 10 10
4 Счетоводство на фирмата 20 10 10
5 Маркетинг и реклама 20 10 10
6 Фирмено право 11 11
7 Пари, банки, парична политика 20 20
8 Финанси 20 10 10
9 Статистика 21 10 11
10 Организация и функции на държавната и публичната администрация 10 10
В Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка 354 137 217
1 Икономика на фирмата 20 10 10
2 Компютърно счетоводство 38 15 23
3 Мениджмънт на фирмата 90 34 56
4 Икономически анализ 24 12 12
5 Управление на човесшките ресурси 26 26
6 Предприемачество и дребен бизнес 40 14 26
7 Стратегическо управление на бизнеса 26 26
8 Производствена практика 90 90
Г Избираема професионална подготовка 60 60