Project Description

Характеристики на обучението

След завършване на професионалното обучение по професия ще може да:
  • Познава и прилага технологиите за извършване на подготвителните работи на строителния обект;

  • Познава и прилага технологиите за изпълнение на груб строеж, кофражни, армировъчни, бетонови и зидарски работи;

  • Познава и прилага технологиите за изпълнение на специфичните дейности по изработване на покриви и дограма, извършване на дърводелски и тенекеджийски работи;

Наименование на професионалното
Направление:
Строителство
Код: 582
Наименование на професията: Строител
Код: 582030
Наименование на специалността: Покриви
Код: 5820312
Степен на ПК: Втора
Минимално входящо образователно равнище Завършен X или XI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование.
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
660
240
420
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
Организационна форма Квалификационен курс
номер Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 660 240 420
А Обща задължителна професионална подготовка 60 уч.ч. 60 уч.ч.
1 Здравословни и безопасни условия на труд 12 12
2 Икономика 12 12
3 Трудово-правно законодателство 12 12
4 Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност 12 12
5 Информационни системи и технологии 12 12
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 194 90 104
1 Чужд език по професията 18 10 8
2 Сградостроителство 12 8 4
3 Техническо чертане в строителството 12 6 6
4 Строителни материали 12 8 4
5 Основи на строителната механика 12 8 4
6 Инсталации в сградите 12 8 4
7 Технология на строителството 24 18 6
8 Основи на стоманобетона 18 12 6
9 Въведение в организацията на строителството 18 12 6
10 Учебна общо строителна практика 56 56
В Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка 216 90 126
1 Технология на специалността 90 90
2 Електротехнически материали и инструменти 126 126
Г Избираема професионална подготовка 190 190