Project Description

Характеристики на обучението

Възможности за реализация след приключване на обучението

  • да се реализират на пазара на труда;

  • да продължат обучението си за актуализиране и разширяване на придобитата професионална квалификация;

  • да работи в областта на сервитьорските и бармански услуги

  • Удостоверяване на професионалното обучение – Завършено професионално обучение с придобита втора степен на професионална квалификация по професията “Сервитьор-барман” се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация

Наименование на професионалното
Направление:
Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
Код: 811
Наименование на професията: Сервитьор-барман
Код: 811080
Наименование на специалността: Обслужване на заведения в общественото хранене
Код: 8110801
Степен на ПК: Втора
Минимално входящо образователно равнище Завършен X или XI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
660
300
360
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
Организационна форма Квалификационен курс
Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 660 300 360
А Обща задължителна професионална подготовка 60 уч.ч. 60 уч.ч.
1 Здравословни и безопасни условия на труд 12 12
2 Трудово-правно законодателство 12 12
3 Мотивация и бизнес комуникация 12 12
4 Икономика 12 12
5 Информационни технологии 12 12
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 120 100 20
1 Чужд език по професия 30 30
2 Основи на туризма 15 15
3 Хигиена на хранене и хранително законодателство 15 15
4 Професионална етика и туристическо поведение 30 10 20
5 Счетоводство и отчетност в туризма 15 15
6 Отчетност на фирмата 15 15
В Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка 420 140 280
1 Материалознание на хранителните продукти 42 42
2 Технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечение 33 15 18
3 Технология на кулинарната продукция 30 30
4 Микробиология 15 15
5 Сервиране и барманство 80 20 60
6 Сомелиерство 40 18 22
7 Учебна практика 90 90
8 Производствена практика 90 90
Г Избираема професионална подготовка 60 60