Project Description

Характеристики на обучението

  • Начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата за народна просвета по реда за Закона за насърчаване на заетостта или при условията и по реда на програми и проекти, финансирани със средства от европейските структурни фондове;

  • Професионалното обучение по програма “А” завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – теория и практика на професията;

  • Държавните изпити по теория на професията и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия;

Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионално квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
Наименование на професионалното
Направление:
Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати
Код: 525
Наименование на професията: Работник по транспортна техника
Код: 525120
Наименование на специалността: Автобояджийство
Код: 5251201
Степен на ПК: Първа
Минимално входящо образователно равнище Начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата за народна просвета по реда за Закона за насърчаване на заетостта или при условията и по реда на програми и проекти, финансирани със средства от европейските структурни фондове
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
320
91
229
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
номер Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 320 91 229
А Обща задължителна професионална подготовка 18 уч.ч. 18 уч.ч.
1 Здравословни и безопасни условия на труд 12 12
2 Работа с клиенти 6 6
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 27 17 10
1 Техническо чертане 17 7 10
2 Материалознание 10 10
В Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка 275 56 219
1 Устройство на моторното превозно средство 40 16 24
2 Техника и технологии в автобояджийството 175 40 135
3 Производствена практика 60 60