Project Description

Характеристики на обучението

Програмно осигуряване
  • Начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата за народна просвета по реда за Закона за насърчаване на заетостта или при условията и по реда на програми и проекти, финансирани със средства от европейските структурни фондове;

  • Професионалното обучение по програма “А” завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – теория и практика на професията;

  • Държавните изпити по теория на професията и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия;

Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионално квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
Наименование на професионалното
Направление:
Компютърни науки
Код: 481
Наименование на професията: Програмист
Код: 481010
Наименование на специалността: Програмно осигуряване
Код: 4810101
Степен на ПК: Втора
Минимално входящо образователно равнище Завършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование.
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
694
248
446
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
Организационна форма: Квалификационен курс
номер Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 694 248 446
А Обща задължителна професионална подготовка 108 уч.ч. 61 уч.ч. 47 уч.ч.
1 ЗБУТ 12 9 3
2 Икономика 24 17 7
3 Информационни технологии 30 14 16
4 Текстообработващи програми 30 15 15
5 Чужд език по професия 12 6 6
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 132 50 82
1 Електронни таблици 40 17 23
2 Компютърна презентация 20 7 13
3 Компютърна графика 24 10 14
4 Асемблиране и конфигуриране на компютърни системи 18 6 12
5 Компютърни мрежи 30 10 20
В Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка 294 137 157
1 База от данни MS Access 42 16 26
2 Програмиране и алгоритмични езици 96 48 48
3 Уеб програмиране 156 73 83
Г Избираема професионална подготовка 160 160