Project Description

Характеристики на обучението

След завършване на професионалното обучение по професия ще може да:
  • познава основните строителни материали, да прилага правилата за тяхното поддържане, транспорт и съхранение;

  • познава инструментите, инвентарните пособия и основните строителни машини, използвани в строителството;

  • извършва помощни и спомагателни работи, съвместно с по-квалифицирани работници;

Наименование на професионалното
Направление:
Строителство
Код: 582
Наименование на професията: Помощник в строителството
Код: 582090
Наименование на специалността: Основни и довършителни работи
Код: 582080
Степен на ПК: Първа
Минимално входящо образователно равнище Начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата за народна просвета по реда за Закона за насърчаване на заетостта или при условията и по реда на програми и проекти, финансирани със средства от европейските структурни фондове.
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
300
134
166
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
номер Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 300 134 166
А Обща задължителна професионална подготовка 24 уч.ч. 24 уч.ч.
1 Здравословни и безопасни условия на труд 8 8
2 Икономика 4 4
3 Трудово-правно законодателство 8 8
4 Бизнес комуникации 4 4
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 54 18 36
1 Строително-инвестиционен процес 6 6
2 Основи на сградостроителството 54 12 36
В Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка 162 32 130
1 Строителни материали 12 12
2 Основи на технологията на строителството 90 20 70
3 Производствена практика 60 60
Г Избираема професионална подготовка 60 60