Project Description

Характеристики на обучението

  • Бързо да опознае обекта и да запомни особеностите и невралгичните места;

  • Да съдейства на полицията в охранявания обект;

  • Да спазва правилата за безопасно боравене с огнестрелно оръжие, като отчита особеностите при физическа охрана на обект;

Наименование на професионалното
Направление:
Сигурност
Код: 861
Наименование на професията: Охранител
Код: 861010
Наименование на специалността: Физическа охрана на обектите
Код: 8610103
Степен на ПК: Трета
Минимално входящо образователно равнище Средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
960
460
500
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
Организационна форма Квалификационен курс
номер Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 960 460 500
А Обща задължителна професионална подготовка 40 уч.ч. 40 уч.ч.
1 Здравословни и безопасни условия на труд 8 8
2 Икономика 8 8
3 Трудово-правно законодателство 4 4
4 Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност 4 4
5 Информационни технологии 8 8
6 Предприемачество 8 8
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 204 132 72
1 Чужд език по професия 16 16
2 Реализация от охранителя на правата на необходима отбрана в процеса на осъществяване на частна охранителна дейност 17 17
3 Крайна необходимост и права на охранителя при задържане на лице, извършило престъпление 16 8 8
4 Характеристика на типичните престъпления против живота и здравето и тяхното предотвратяване в процеса на осъществяване на частната охранителна дейност 19 11 8
5 Престъпления и административни наказания против собствеността. Способи за тяхното прогнозиране и предотвратяване. 12 8 4
6 Правни норми за боравене с огнестрелно оръжие 30 20 10
7 Основни принципи в организацията на охранителната дейност 25 18 7
8 Мерки и способи за въздействие, прилагани в охранителната дейност 20 10 10
9 Правна характеристика и задачи на охранителната дейност 39 24 15
В Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка 660 232 428
1 Видове охранителни услуги, извършвани от частните охранителни фирми 37 7 30
2 Типове и характеристика на охраняемите обекти, възможни способи за извършване на престъпление срещу собствеността. Анализ на обстановката в района на охраняемия обект. 58 23 35
3 Долекарска помощ 59 14 45
4 Защита на обектите и охраняемите лица от радиоактивни, биологични, запалителни средства, химични и отровни вещества, използвани за престъпни цели. Защита на служебна и фирмена тайна на предприятията, с различни видове собственост 32 12 20
5 Охрана на обществения ред и безопасност при масови мероприятия Охрана на обществения ред в транспорта. Охрана на ценни пратки и товари 45 20 25
6 Последователност и съдържание на подготовката на частния охранител към носене на службата. Видове наряди на охранителното предприятие, тяхното назначение, състав и задачи 40 19 21
7 Организация на контролно пропусквателния режим на охраняемите обекти. Служебна документация на охранителното предприятие 38 15 23
8 Действие на охранителните органи при стихийни и обществени бедствия 30 10 20
9 Задачи на охранителите при получаване на сигнал за терористична дейност или при терористичен акт в охранявания обект 34 10 24
10 Закон за контрол над взривните вещества 40 17 23
11 Боравене с огнестрелно оръжие 38 25 13
12 Фирмено облекло, опознавателни знаци, средства за свръзка, самозащита и принуда. 5 5
13 Физическа охрана на обекти 67 39 28
14 Общи положения и специфика на психологията на лицата, заети в ЧОД

Психология на общуването на охранителите с различен контингент граждани в процеса на служебна дейност

21 10 11
15 Специална Физическа Подготовка 10 10
16 Морска Сигурност 16 6 10
17 Производствена практика 90 90
Г Избираема професионална подготовка 60 60