Project Description

Характеристики на обучението

Наименование на професионалното
Направление:
Секретарски и административни офис дейности
Код: 346
Наименование на професията: Офис-секретар
Код: 346020
Наименование на специалността: Административно обслужване
Код: 3460201
Степен на ПК: Втора
Минимално входящо образователно равнище Завършен X или XI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
960
400
560
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
Организационна форма Квалификационен курс
  • Офис секретарят извършва трудовата си дейност в предприятия от различни отрасли на стопанството, държавната администрация и финансовите институции, като познава и спазва всички законови, подзаконови и нормативни актове, касаещи конкретната дейност.

  • Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, а при обучение по част от професия се издава удостоверение за обучение по част от професията.

номер Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 960 400 550
А Обща задължителна професионална подготовка 72 уч.ч. 72 уч.ч.
1 Здравословни и безопасни условия на труд 12 12
2 Информационни технологии 12 12
3 Икономика 12 12
4 Трудово-правно законодателство 12 12
5 Бизнес-комуникации 12 12
6 Предприемачество 12 12
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 265 135 130
1 Чужд език по професия 45 20 25
2 Обща теория на пазарното стопанство 40 40
3 Основи на правото 45 45
4 Основи на счетоводството 45 10 35
5 Основи на статистиката 45 10 35
6 Счетоводство на предприятие 45 10 35
В Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка 563 193 370
1 Икономика на предприятието 45 24 21
2 Стопански анализ на фирмата 45 24 21
3 Предприемачество 45 24 21
4 Маркетинг 45 24 21
5 Стопански мениджмънт 45 24 21
6 Финансов мениджмънт 46 25 21
7 Управление на качеството 46 24 22
8 Съвременни документационни системи 46 24 22
9 Производствена практика 200 200
Г Избираема професионална подготовка 60 60
1 Бизнес-комуникации
2 Управление на проекти
3 Фирмено право