Project Description

Характеристики на обучението

Завършилият курса на обучение по специалността ще може:
  • да изпълнява административни дейности, свързани с обработка на информацията, писмени комуникации, работа с компютърна техника, отчетност и контрол;

  • да познава основните видове интернет приложения и принципите за тяхното изграждане и др.;

  • Завършването на професионалното обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, а обучението по част от професията с удостоверение за професионално обучение.

Наименование на професионалното
Направление:
Приложна информатика
Код: 482
Наименование на професията: Организатор Интернет приложения
Код: 482040
Наименование на специалността: Електронна търговия
Код: 4820401
Степен на ПК: Трета
Минимално входящо образователно равнище Средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
980
428
552
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
Организационна форма Квалификационен курс
номер Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 980 428 552
А Обща задължителна професионална подготовка 72 уч.ч. 72 уч.ч.
1 Здравословни и безопасни условия на труд 12 12
2 Информационна техника и технологии 12 12
3 Икономика 12 12
4 Трудово-правно законодателство 12 12
5 Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност 12 12
6 Предприемачество 12 12
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 260 100 160
1 Чуждоезикова комуникация на работното място и професионална терминология 52 20 32
2 Информационни системи – общи сведения, създаване, развитие, предназначение 36 14 22
3 Операционни системи – видове и предназначение 40 16 24
4 Бизнес комуникации 34 14 20
5 Интернет и уеб-технологии 50 18 32
6 Бази данни 48 18 30
В Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка 616 240 376
1 Икономика на търговията 48 48
2 Статистика 24 16 8
3 Организация и техника на търговските плащания 64 16 48
4 Счетоводство на предприятието 56 24 32
5 Програмиране 88 32 56
6 Електронна търговия 96 32 64
7 Мениджмънт 56 24 32
8 Маркетинг 64 48 16
9 Производствена практика 120 120
Г Избираема професионална подготовка 60 60
1 Управление на кариерата и кариерно развитие 16 8 8
2 Дигитален маркетинг 16 8 8