Project Description

Характеристики на обучението

Изисквания към кандидатите:
  • Завършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование;

  • Навършени 16 години;

  • Физически и психически здрави, което се удостоверява с медицинско свидетелство, съдържащо заключение, че лицето е здраво и може да упражнява професията;

Наименование на професионалното
Направление:
Озеленяване и цветарство
Код: 622
Наименование на професията: Озеленител
Код: 622020
Наименование на специалността: Парково строителство и озеленяване
Код: 6220202
Степен на ПК: Втора
Минимално входящо образователно равнище Завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити.
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
662
222
440
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
Организационна форма: Квалификационен курс
номер Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 662 222 440
А Обща задължителна професионална подготовка 60 уч.ч. 38 уч.ч. 22 уч.ч.
1 Здравословни и безопасни условия на труд 8 6 2
2 Основи на пазарната икономика 20 10 10
3 Общи правила на трудово-правното законодателство 17 12 5
4 Бизнес-комуникации 15 10 5
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 148 90 58
1 Въведение в производството на декоративни растения 8 8
2 Основни характеристики 14 14
3 Производствени стопанства за декоративни храсти и тревисти растения 33 15 18
4 Парково строителство 61 35 26
5 Механизация в парковото строителство 12 6 6
6 Охрана на труда и противопожарна охрана 20 12 8
В Специфична задължителна професионална подготовка 398 124 274
1 Декоративна дендрология и цветарство 45 25 20
2 Структура и организация на парковото стоителство 78 30 48
3 Производство на цветя в култивационни съоръжения 80 20 60
4 Производство на посадъчен материал по вегетативен път 58 18 40
5 Отглеждане на декоративни храсти, цветя и тревисти растения на открито 26 12 14
6 Отглеждане на декоративни храсти, цветя и тревисти растения в култивационни съоръжения 23 5 18
7 Размножаване на декоративни храсти, цветя и тревисти растения 16 8 8
8 Паркова архитектура и механизация 12 6 6
9 Производствена практика 60 60
Г Избираема професионална подготовка 60 60
1 Чужд език по специалността 40 40
2 Работа с персонален компютър 20 20