Project Description

Характеристики на обучението

Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на втора степен професионална квалификация по професията (специалността)

  • Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация;

  • Свидетелство за правоспособност, издавано за професии, упражняването на които изискват такова;

Наименование на професионалното
Направление:
Електротехника и енергетика
Код: 522
Наименование на професията: Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации
Код: 522040
Наименование на специалността: Възобновяеми енергийни източници
Код: 5220401
Степен на ПК: Втора
Минимално входящо образователно равнище Средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
660
304
356
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
Организационна форма Квалификационен курс
Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 660 300 360
А Обща задължителна професионална подготовка 60 уч.ч. 60 уч.ч.
1 Здравословни и безопасни условия на труд 12 12
2 Информационни технологии 12 12
3 Икономика 12 12
4 Трудово-правно законодателство 12 12
5 Бизнес-комуникации 12 12
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 184 130 54
1 Чужд език по професия 16 16
2 Техническа механика 16 16
3 Електротехника и електроника 20 20
4 Техническо чертане 26 26
5 Материалознание 16 16
6 Машинни елементи 36 36
7 Учебна практика – общометална 20 20
8 Учебна практика – общомонтажна 10 10
9 Учебна практика информационни технологии 24 24
В Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка 356 110 246
1 Ветрени и хидрокинетични съоражения и инсталации 18 18
2 Геотермални съоражения и инсталации 18 18
3 Соларни съоражения и инсталации 18 18
4 Съоражения и инсталации за производство на енергия от биомаса 10 10
5 Проектиране на топлотехнически инсталации 26 26
6 Подемно-транспортна техника 16 16
7 Експлоатация и ремонт на съоражения и инсталации за производство на енергия от ВЕИ 30 30
8 Учебна практика по специалността 60 60
9 Лабараторна учебна практика 80 80
10 Производствена практика 80 80
Г Избираема професионална подготовка 60 60