Project Description

Характеристики на обучението

След завършване на професионалното обучение по професия ще може да:
  • Да определя видовете машини и инструменти, необходими при ВиК мрежи;

  • Скицира схеми в план и разрез на основни елементи от сградните, дворните и външните ВиК системи;

  • Съставя спецификации на материали, свързани с ВиК мрежи и съоражения;

Наименование на професионалното
Направление:
Строителство
Код: 582
Наименование на професията: Монтажник на ВиК мрежи
Код: 582050
Наименование на специалността: Вътрешни ВиК мрежи
Код: 5820501
Степен на ПК: Втора
Минимално входящо образователно равнище Завършен X XI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средното образование или завършено средно образование.
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
660
300
360
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
Организационна форма Квалификационен курс
номер Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 660 300 360
А Обща задължителна професионална подготовка 32 уч.ч. 32 уч.ч.
1 Здравословни и безопасни условия на труд 8 8
2 Икономика 8 8
3 Трудово-правно законодателство 4 4
4 Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност 4 4
5 Информационни системи и технологии 8 8
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 348 158 190
1 Техническо чертане в строителството 50 24 26
2 Строителни материали 24 24
3 Основи на строителната механика 12 12
4 Инсталации в сградите 12 12
5 Сградостроителство 94 50 44
6 Чужд език по професията 18 18
7 Основи на стоманобетона 12 12
8 Въведение в организацията на строителството 16 16
9 Технология на строителството 110 84 26
В Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка 220 50 170
1 Условия за безопасност при упражняване на професията 12 12
2 Технология на специалността 208 38 170
3 Производствена практика 60 60
Г Избираема професионална подготовка 60 60