Project Description

Характеристики на обучението

Завършилите обучението могат:
  • Да се реализират на пазара на труда;

  • Да продължат обучението си за актуализиране и разширяване на придобитата професионална квалификация чрез обучение по рамкова програма Е, както и за придобиване на трета степен на професионална квалификация , ако отговарят на изискванията за входящо образователно равнище;

  • Да придобият професионална квалификация по друга професия чрез обучение по рамкова програма А или рамкова програма Б;

  • Да придобият квалификация по част от друга професия, чрез обучение по рамкова програма

Завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация.

Наименование на професионалното
Направление:
Търговия на едро и дребно
Код: 341
Наименование на професията: Продавач-консултант
Код: 341020
Наименование на специалността: Продавач-консултант
Код: 3410201
Степен на ПК: Втора
Минимално входящо образователно равнище Средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
600
300
360
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 660 300 360
А Обща задължителна професионална подготовка 60 уч.ч. 60 уч.ч.
1 Здравословни и безопасни условия на труд 12 12
2 Информационни технологии 12 12
3 Икономика 12 12
4 Трудово-правно законодателство 12 12
5 Бизнес-комуникации 12 12
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 120 104 16
1 Чужд език по професия 30 15 16
2 Икономика и отчетност в търговията 45 45
3 Хигиена на храните и хранително законодателство 25 25
4 Управление и контрол на качеството 20 20
В Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка 420 136 284
1 Мениджмънт и маркетинг на търговската дейност. 42 42
2 Стокознание на хранителните стоки 30 30
3 Стокознание на нехранителните стоки 30 30
4 Техника в търговията на дребно 18 18
5 Търговска реклама 16 16
6 Учебна практика 154 30 154
7 Производствена практика 130 30 130
Г Избираема професионална подготовка 60 60