Project Description

Характеристики на обучението

Наименование на професионалното
Направление:
Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

Код: 811

Наименование на професията: Камериер
Код: 811030
Наименование на специалността: Хотелиерство
Код: 8110301
Степен на ПК: Първа
Минимално входящо образователно равнище Начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата за народна просвета по реда за Закона за насърчаване на заетостта или при условията и по реда на програми и проекти, финансирани със средства от европейските структурни фондове
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
360
162
198
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
номер Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 360 162 198
А Обща задължителна професионална подготовка 42 уч.ч. 42 уч.ч. 0 уч.ч.
1 Здравословни и безопасни условия на труд 12 12
2 Икономика 6 6
3 Трудово-правно законодателство 6 6
4 Мотивация и комуникативност. Комуникации в трудовата дейност 18 18
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 66 42 24
1 Хигиена на хранене и хранително законодателство 6 6
2 Професионална етика и туристическо поведение 6 6
3 Отчетни документи в хотелиерството 6 6
4 Информационни технологии и работа с компютър 12 6 6
5 Чужд език по професията 36 18 18
В Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка 192 48 144
1 Машини и съоръжения в хотелиерството 14 8 6
2 Технология на камериерското обслужване 86 28 58
3 Стокознание на промишлените стоки 12 12 0
4 Производствена практика 80 80
Г Избираема професионална подготовка 60 30 30