Project Description

Характеристики на обучението

След завършване на професионалното обучение по професия ще може да:
  • Да полага, присъединява към захранване, поддържа и ремонтира осветителни, силови, сигнални, защитни и различни видове специални инсталации в сгради;

  • Да извършва монтаж и демонтаж на електрически машини, апарати, токоизправители, акумулаторни и кондензатори батерии, като сравнява и разграничава процесите и явленията, произтичащи в различни работни условия и различни режими на работа;

  • Удостоверяване на завършеното професионално обучение със Свидетелство за професионална квалификация;

Наименование на професионалното
Направление:
Електротехника и енергетика
Код: 522
Наименование на професията: Електромонтьор
Код: 522020
Наименование на специалността: Електрически инсталации
Код: 5220210
Степен на ПК: Втора
Минимално входящо образователно равнище Завършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование.
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
660
360
300
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
Организационна форма Квалификационен курс
номер Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 660 360 300
А Обща задължителна професионална подготовка 36 уч.ч. 36 уч.ч.
1 Здравословни и безопасни условия на труд 8 8
2 Икономика 8 8
3 Трудово-правно законодателство 8 8
4 Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност 4 4
5 Информационни системи и технологии 8 8
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 92 54 38
1 Чужд език по професията 24 12 12
2 Електротехника и електроника 48 30 18
3 Техническа механика 20 12 8
В Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка 480 158 322
1 Електротехническо чертане 12 6 6
2 Електротехнически материали и инструменти 40 16 24
3 Електрически машини и апарати 50 25 25
4 Производство, разпределение и управление на електрическата енергия 90 35 55
5 Схеми на електрически инсталации 15 6 9
6 Електромонтажни дейности 22 10 12
7 Инсталационно дело 137 60 77
8 Производствена практика 114 114
Г Избираема професионална подготовка 52 52