Проект: № BG16RFOP002-2.073-4088-C01

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

 

На 17.07.2020 година, Център ПРО ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентно способност“, приоритетна ос: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП, наименование на процедурата: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, код на процедурата: BG16RFOP002-2.073.

Проектът е насочен към: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

Целта на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Начало: 17.07.2020

Край: 27.10.2020

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

 

—————– www.eufunds.bg ——————————————————

Проект № BG16RFOP002-2.073-4088-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.