Център за професионално обучение към Център ПРО ООД град София е регистриран на основание член 42 т. 2 от Закона за професионално образование и обучение и заповед номер 11/09.01.2015 на председателя на националната агенция за професионално образование и обучение.

От март 2015г. ЦПО към „Център ПРО“ ООД има сключено споразумение с Агенция по заетостта за доставчик на обучение по всички лицензирани от нея професии за професионално обучение.

Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” получи одобрението на Европейската комисия за изпълнение през новия програмен период 2014-2020 година.

България за първи път ще има достъп до средства от структурните и инвестиционни фондове на Общността за научни изследвания и технологична модернизация на изследователската инфраструктура, подпомагане на връзката на висшето и училищното образование с пазара на труда, на образователната интеграция и ученето през целия живот в самостоятелна оперативна програма – “Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР).

наука и образование за интелигентен растеж
Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014 – 2020) е насочена към постигането на по-висока и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, както и модернизиране на публичните политики. Това са основните стълбове, които са заложени и в петте приоритетни оси на ОП РЧР.
Първата ос „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” включва две тематични цели:
  • „Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила“

  • „Инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот“

Записването за лицензирани курсове в Център за Професионално Обучение /ЦПО/ е възможно с представяне на определени документи:

  • Документ или копие от завършена степен на образование.
  • Личен документ или копие за точното попълване на личният регистрационен картон в ЦПО.
  • Здравна бележка от специалист /личен лекар/, че не боледувате от опасни болести недопускащи упражняване на въпросната професия, или опасни за здравето на клиентите при практическото обучение в ЦПО. Вместо медицинска бележка е възможно да представите копие от страницата със заверка на вашата здравна книжка, разбира се ако имате такава.
  • Стойността на избраното обучение от ЦПО или само вноска от нея.
  • От една до четири матови актуални Ваши снимки за документи.
  • Навършени 16 години
  • Завършено средно или висше образование, клас от средното образование или завършен най-малко шести клас
Изготвяме индивидуални графици и оферти. Темите на обученията са изцяло съгласувани индивидуално с клиента, неговите нужди, потребности или проблеми. Датите се съгласуват предварително и се изготвя график, който да е удобен и за двете страни.