Project Description

Характеристики на обучението

  • Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията “Фризьор” могат да работят в частни фирми и салони под ръководството на майстор според закона за занаятите. Също така могат да се впишат в регистъра на калфите към съответните регионални занаятчийски камари;

  • Свидетелство за професионална квалификация – удостоверяващо завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация.

  • Удостоверение за професионално обучение – издава се на обучавани, които не са положили държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация.

Наименование на професионалното
Направление:
Фризьорски и козметични услуги
Код: 815
Наименование на професията: Фризьор
Код: 815010
Наименование на специалността: Фризьорство
Код: 8150101
Степен на ПК: Втора
Минимално входящо образователно равнище Завършен X или XI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
600
304
356
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
Организационна форма: Квалификационен курс
номер Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 660 304 356
А Обща задължителна професионална подготовка 32 уч.ч. 32 уч.ч.
1 Здравословни и безопасни условия на труд 8 8
2 Икономика 8 8
3 Трудово-правно законодателство 4 4
4 Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност 4 4
5 Информационни системи и технологии 8 8
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 178 102 76
1 Чужд език по професията 18 18
2 Материалознание 40 22 18
3 Организация на работното място 24 10 14
4 Въведение в козметиката 40 22 18
5 Хигиена и неотложна медицинска помощ 56 30 26
В Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка 390 110 280
1 Изобразително изкуство 48 20 28
2 Фризьорство 282 90 192
3 Производствена практика 60 60
Г Избираема професионална подготовка 60 60