Project Description

Характеристики на обучението

  • Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „Техник в лозарството”, специалност „Лозаровинарство”.

  • Оценяването на знанията се осъществява на три нива – начално, междинно и изходно. Оценките се поставят по шестобалната система.

  • Професионалното обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността, съгласно Наредба № 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване.

  • Държавните изпити се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията. Оценяването на професионалните компетенции и по двата изпита е независимо и се извършва по единни национални критерии.

  • Завършеното професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, съгласно Наредба № 4 от 16.04.2003г. за документите за системата на народната просвета.

Наименование на професионалното
Направление:
Селско стопанство
Код: 621
Наименование на професията: Техник-растениевъд
Код: 621020
Наименование на специалността: Лозаровинарство
Код: 6210201
Степен на ПК: Трета
Минимално входящо образователно равнище Средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
1040
480
560
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
Организационна форма: Квалификационен курс
номер Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 1040 480 560
А Обща задължителна професионална подготовка 74 уч.ч. 74 уч.ч. 0 уч.ч.
1 Здравословни и безопасни условия на труд 8 8 0
2 Икономика 18 18 0
3 Информационни технологии 10 10 0
4 Трудово-правно законодателство 8 8 0
5 Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност 10 10 0
6 Предприемачество 20 20 0
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 98 98 0
1 Чужд език по професия 18 18 0
2 Техническо чертане 18 18 0
3 Безопасност на движението по пътищата 38 38 0
4 Трактори и автомобили 24 24 0
Учебна практика: Трактори и автомобили 20 0 20
В Специфична задължителна професионална подготовка 278 278 0
1 Лозарство 62 62 0
2 Машини в лозарството 19 19 0
3 Земеделие с почвознание 23 23 0
4 Ботаника 25 25 0
5 Растителна защита и агрохимия 52 52 0
6 Технология на винопроизводството 40 40 0
7 Машини във винопроизводството 22 22 0
8 Микробиология 25 25 0
Учебна практика по специалността: 350 0 350
1 Лозарство 98 0 98
2 Машини в лозарството 42 0 42
3 Технология на винопроизводството 74 0 74
4 Дегустация 32 0 32
5 Технохимичен контрол 72 0 72
6 Работа с машинно- тракторни агрегати 32 0 32
Производствена практика: 160 0 160
Г Специфична избираема професионална подготовка 60 30 30
1 Мениджмънт на земеделското стопанство
2 Счетоводство на земеделското стопанство
3 Агроекология