Project Description

Характеристики на обучението

  • Завършването на един модул се удостоверява, съгласно чл.76 от Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета, с Удостоверение за професионално обучение;

  • Пълният курс на обучението /обхваща всички модули/ дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията /специалността/;

  • Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и практика на професията, съгласно Наредба № 3 от 15.ІV.2003 г. за системата на оценяване /Обн., ДВ, бр.37 от 22.04.2003 г./;

Наименование на професионалното
Направление:
Селско стопанство
Код: 621
Наименование на професията: Техник-растениевъд
Код: 621010
Наименование на специалността: Зеленчукопроизводство
Код: 6210102
Степен на ПК: Трета
Минимално входящо образователно равнище Средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
980
450
530
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
Организационна форма: Квалификационен курс
номер Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 980 450 530
А Обща задължителна професионална подготовка 150 уч.ч. 110 уч.ч. 40 уч.ч.
1 Здравословни и безопасни условия на труд 32 27 5
2 Икономика 25 25
3 Трудово-правно законодателство 15 15
4 Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност 28 18 10
5 Информационни системи и технологии 25 15 10
6 Предприемачество 25 10 15
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 250 110 140
1 Чужд език по професия 50 50
2 Значение и класификация на зеленчуковите култури 40 10 30
3 Агрохимия и агроклиматология 50 20 30
4 Агрометеорология 20 10 10
5 Агроекология и принципи на устойчивото земеделие 40 10 30
6 Аграрна икономика 50 10 40
В Специфична задължителна професионална подготовка 580 230 350