Project Description

Характеристики на обучението

  • Завършването на един модул се удостоверява, съгласно чл.76 от Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета, с Удостоверение за професионално обучение;

  • Пълният курс на обучението /обхваща всички модули/ дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията /специалността/;

  • Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и практика на професията, съгласно Наредба № 3 от 15.ІV.2003 г. за системата на оценяване /Обн., ДВ, бр.37 от 22.04.2003 г./;

Наименование на професионалното
Направление:
Селско стопанство
Код: 621
Наименование на професията: Техник-растениевъд
Код: 621010
Наименование на специалността: Гъбопроизводство
Код: 6210406
Степен на ПК: Трета
Минимално входящо образователно равнище Средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
980
480
500
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
Организационна форма: Квалификационен курс
номер Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 980 480 500
А Обща задължителна професионална подготовка 110 уч.ч. 50 уч.ч. 60 уч.ч.
1 Здравословни и безопасни условия на труд 17 7 10
2 Икономика 9 3 6
3 Трудово-правно законодателство 12 6 6
4 Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност 22 9 13
5 Информационни системи и технологии 25 10 15
6 Предприемачество 25 15 10
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 250 130 120
1 Чужд език по професия 50 50
2 Растениевъдство 50 20 30
3 Общо земеделие 32 16 16
4 Агрохимия и торене 32 16 16
5 Фитопатология 32 16 16
6 Аграрна икономика 44 30 14
В Специфична задължителна професионална подготовка 620 300 320
1 Гъбарство 110 55 55
2 Почвознание 100 50 50
3 Хидромелиорации и съоръжения 100 50 50
4 Растителна защита 90 45 45
5 Селскостопански машини 85 40 45
6 Агроклиматология 85 40 45
7 Проектиране в земеделието 25 10 15
8 Управление на земеделската ферма 25 10 15