Project Description

Характеристики на обучението

  • Завършването на един модул се удостоверява, съгласно чл.76 от Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета, с Удостоверение за професионално обучение;

  • Пълният курс на обучението /обхваща всички модули/ дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията /специалността/;

  • Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и практика на професията, съгласно Наредба № 3 от 15.ІV.2003 г. за системата на оценяване /Обн., ДВ, бр.37 от 22.04.2003 г./;

Наименование на професионалното
Направление:
Селско стопанство
Код: 621
Наименование на професията: Техник-растениевъд
Код: 621040
Наименование на специалността: Зайцевъдство
Код: 6210405
Степен на ПК: Трета
Минимално входящо образователно равнище Средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
980
450
530
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
Организационна форма: Квалификационен курс
номер Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 980 450 530
А Обща задължителна професионална подготовка 110 уч.ч. 50 уч.ч. 60 уч.ч.
1 Здравословни и безопасни условия на труд 17 7 10
2 Икономика 9 3 6
3 Трудово-правно законодателство 12 6 6
4 Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност 22 9 13
5 Информационни системи и технологии 25 10 15
6 Предприемачество 25 15 10
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 250 110 140
1 Чужд език по професия 50 50
2 Значение на зайцевъдството. Състояние и перспективи 50 25 25
3 Биологични особености на зайците 20 10 10
4 Технологии за отглеждане на зайците 60 39 21
5 Агроекология и принципи на устойчивото земеделие 32 25 7
6 Аграрна икономика и инвестиционно проектиране на зайцевъдството 56 30 26
В Специфична задължителна професионална подготовка 582 214 368
1 Анатомо-физиологични особености на домашния заек 28 10 18
2 Основи на развъдно-подобрителната работа в зайцевъдството 85 33 52
3 Породи зайци 41 16 25
4 Прегледи и екстериорна оценка на зайците 56 22 34
5 Хранене на различните категории зайци 158 47 111
6 Продукти от зайцевъдството и първична обработка 66 29 37
7 Ветеринарна профилактика и лечение в зайцевъдството 120 51 69
8 Организация на труда и мениджмънт в зайцевъдна ферма 28 10 18