Project Description

Характеристики на обучението

След завършване на професионалното обучение по професия ще може да:
  • Да анализира условията за работа и съобразено с тях да избират технологията за изпълнение на конкретната строителна задача;

  • Да оценява качеството на извършената работа;

  • Да синтезира усвоените знания за правилно организиране на работното място;

Наименование на професионалното
Направление:
Строителство
Код: 582
Наименование на професията: Строител
Код: 582030
Наименование на специалността: Външни облицовки
Код: 5820307
Степен на ПК: Втора
Минимално входящо образователно равнище Завършен X XI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средното образование или завършено средно образование.
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
660
300
360
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
Организационна форма Квалификационен курс
номер Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 660 300 360
А Обща задължителна професионална подготовка 36 уч.ч. 36 уч.ч.
1 Здравословни и безопасни условия на труд 8 8
2 Икономика 8 8
3 Трудово-правно законодателство 8 8
4 Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност 4 4
5 Информационни системи и технологии 8 8
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 320 164 156
1 Техническо чертане в строителството 34 10 24
2 Строителни материали 24 24
3 Основи на строителната механика 12 12
4 Инсталации в сградите 12 12
5 Сградостроителство 94 34 60
6 Чужд език по професията 18 18
7 Основи на стоманобетона 12 12
8 Въведение в организацията на строителството 16 16
9 Технология на строителството 98 26 72
В Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка 244 40 204
1 Условия за безопасност при упражняване на професията 12 12
2 Технология на специалността 192 28 164
3 Производствена практика 40 40
Г Избираема професионална подготовка 60 60