Project Description

Характеристики на обучението

  • Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията „Оператор на компютър”, специалност „Текстообработване”

  • Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация

Наименование на професионалното
Направление:
Приложна информатика
Код: 482
Наименование на професията: Оператор на компютър
Код: 482030
Наименование на специалността: Текстообработване
Код: 4820301
Степен на ПК: Първа
Минимално входящо образователно равнище Начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата за народна просвета по реда за Закона за насърчаване на заетостта или при условията и по реда на програми и проекти, финансирани със средства от европейските структурни фондове
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
400
156
244
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 400 156 244
А Обща задължителна професионална подготовка 72 уч.ч. 72 уч.ч.
1 Здравословни и безопасни условия на труд 12 12
2 Информационни технологии 12 12
3 Икономика 12 12
4 Трудово-правно законодателство 12 12
5 Мотивация, комуникативни умения и работа в екип 12 12
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 90 60 30
1 Чужд език по професия 30 30
2 Информатика 60 30 30
В Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка 190 36 154
1 Текстообработка 30 11 19
2 Електронни таблици, база данни 34 16 18
3 Работа с интернет 10 3 7
4 Компютърен машинопис и делова кореспонденция 36 6 30
5 Производствена практика 80 80
Г Избираема професионална подготовка 60 60