Project Description

Характеристики на обучението

  • Оперативният счетоводител обслужва текущата счетоводна дейност в предприятието, като съставя първични счетоводни документи, класифицира и сортира, подрежда и архивира отчетната информация в установените срокове. Оперативният счетоводител може да получава и предава счетоводни документи на обслужващите банки, да получава и предава парични средства в левове и валута от и по банкови сметки, да закупува и продава валутни парични средства.

  • Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, а при обучение по част от професия се издава удостоверение за обучение по част от професията

Наименование на професионалното
Направление:
Администрация и управление
Код: 344
Наименование на професията: Оперативен счетоводител
Код: 344030
Наименование на специалността: Оперативно счетоводство
Код: 3440301
Степен на ПК: Трета
Минимално входящо образователно равнище Средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
960
400
560
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
Организационна форма Квалификационен курс
номер Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 960 400 560
А Обща задължителна професионална подготовка 72 уч.ч. 72 уч.ч.
1 Здравословни и безопасни условия на труд 12 12
2 Информационни технологии 12 12
3 Икономика 12 12
4 Трудово-правно законодателство 12 12
5 Мотивация, комуникативни умения и работа в екип 12 12
6 Предприемачество 12 12
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 240 150 90
1 Чужд език по професия 40 40
2 Теория на пазарна икономика 40 40
3 Статистика 40 10 30
4 Икономика на предприятието 40 20 20
5 Стопански и финансов анализ на фирмата 40 20 20
6 Финансов и данъчен контрол 20 10 10
7 Съвременни документационни системи 20 10 10
В Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка 588 178 410
1 Обща теория на счетоводната дейност 50 30 20
2 Счетоводство на фирма 50 20 30
3 Търговско счетоводство 52 24 28
4 Отчитане на външнотърговски сделки 30 12 18
5 Бюджетно счетоводство 60 28 32
6 Автоматизация на счетоводната отчетност 54 24 30
7 Международни счетоводни стандарти 58 28 30
8 Офис-комуникационна техника 40 12 28
9 Производствена практика 194 194
Г Избираема професионална подготовка 60 60
1 Управление на инвестициите на фирмата
2 Кредитиране и кредитен анализ
3 Бизнес английски език