Project Description

Характеристики на обучението

Изисквания към кандидатите:
  • Завършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование;

  • Навършени 16 години;

  • Физически и психически здрави, което се удостоверява с медицинско свидетелство, съдържащо заключение, че лицето е здраво и може да упражнява професията;

Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионално квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
Наименование на професионалното
Направление:
Озеленяване и цветарство
Код: 622
Наименование на професията: Озеленител
Код: 622020
Наименование на специалността: Цветарство
Код: 6220201
Степен на ПК: Втора
Минимално входящо образователно равнище Завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити.
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
662
222
440
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
Организационна форма: Квалификационен курс
номер Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 662 222 440
А Обща задължителна професионална подготовка 79 уч.ч. 40 уч.ч. 39 уч.ч.
1 Адаптация и мотивация за обучение и последващо търсене на работа 12 8 4
2 Въведение в производството на декоративни растения 12 12 0
3 Основни характеристики. Цветни видове. Размножаване. Засаждане. 55 20 35
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 523 182 341
1 Производствени стопанства за декоративни храсти, цветя и тревисти растения 130 50 80
2 Размножаване на декоративните храсти, цветята и тревистите растения 144 36 108
3 Отглеждане на декоративни храсти, цветя и тревисти растения 124 44 80
4 Отглеждане на декоративни храсти, цветя и тревисти растения на открито 101 36 65
5 Охрана на труда и пожарна безопасност 24 16 8
В Производствена практика 60 60
Г Избираема професионална подготовка 60 60 0
1 Чужд език по специалността 40 40 0
2 Работа с персонален компютър 20 20 0