Project Description

Характеристики на обучението

След завършване на професионалното обучение по професия ще може да:
  • Да обслужва топлотехнически системи и съоръжения;

  • Да обслужва спомагателните апарати;

  • Да обслужва различни детайли и възли;

  • Да прилага инструкциите за правилната експлоатация;

  • Да подготвя пускането на машините в експлоатация след монтаж;

  • Да подготвя пускането на машините в експлоатация след основен, среден и текущ ремонт;

Наименование на професионалното
Направление:
Електротехника и енергетика
Код: 522
Наименование на професията: Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации
Код: 522040
Наименование на специалността: Топлотехника
Код: 52204309
Степен на ПК: Втора
Минимално входящо образователно равнище Завършен X или XI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
680
344
336
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
Организационна форма Квалификационен курс
номер Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 680 336 344
А Обща задължителна професионална подготовка 30 уч.ч. 30 уч.ч.
1 Здравословни и безопасни условия на труд 8 8
2 Икономика 8 8
3 Информационни системи и технологии 16 16
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 232 148 84
1 Чужд език по професия 16 16
2 Техническа механика 16 16
3 Електротехника и електроника 16 16
4 Техническо чертане 16 16
5 Материалознание 16 16
6 Машинни елементи 16 16
7 Хидравлични машини 16 16
8 Термодинамика и топлопренасяне 16 16
9 Учебна практика по: Общомонтажна 42 42
10 Учебна практика по: Общометална 42 42
11 Възобновяеми енергийни изпточници 16 16
В Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка 358 158 200
1 Топлинни източници 18 18
2 Хладилна техника 20 20
3 Климатична и вентилационна техника 20 20
4 Топлопренасяне 20 20
5 Подемно- транспортна техника 16 16
6 Монтаж, експлоатация и ремонт на топлинни източници, топлопреносни мрежи и системи и отоплителни инсталации 32 32
7 Монтаж, експлоатация и ремонт на хладилна, климатична и вентилационна техника 32 32
8 Учебна практика по специалността 120 120
9 Производствена практика 120 80
Г Избираема професионална подготовка 60 60