Project Description

Характеристики на обучението

Наименование на професионалното
Направление:
Аудио – визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти
Код: 213
Наименование на професията: Компютърен график
Код: 213060
Наименование на специалността: Компютърна графика
Код: 2130601
Степен на ПК: Трета
Минимално входящо образователно равнище Средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
960
427
533
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
Възможности за реализация и повишаване на професионалната квалификация.
Пълният курс на обучението дава възможност на лицата:
  • да придобият трета степен на професионална квалификация по професия “Компютърен график”, специалност “Компютърна графика”;

  • да се реализират на пазара на труда;

  • да продължат обучението си за актуализиране и за разширяване на придобитата;

  • след придобиване на професионална квалификация по професията обучаваният може да повишава квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, участие в симпозиуми, работни срещи и други прояви в бранша;

  • Завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация.

Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 960 427 533
А Обща задължителна професионална подготовка 72 уч.ч. 72 уч.ч.
1 Здравословни и безопасни условия на труд 12 12
2 Информационни технологии 12 12
3 Икономика 12 12
4 Трудово-правно законодателство 12 12
5 Бизнес-комуникации 12 12
6 Предприемачество 12 12
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 240 145 95
1 Чужд език по професия 40 20 20
2 Обща теория на пазарното стопанство 70 35 35
3 Основи на правото 40 20 20
4 Основи на счетоводството 40 20 20
5 Основи на статистиката 20 20
В Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка 588 210 378
1 Въведение в компютърните мрежи и Интернет. 50 30 20
2 Компютърна графика 65 30 35
3 Мултимедийни технологии 85 30 55
4 Компютърна анимация 65 30 35
5 Обектно – ориентирано програмиране 70 30 40
6 WEB дизайн 50 30 20
7 Графичен дизайн и реклама 70 30 40
8 Производствена практика 133 133
Г Избираема професионална подготовка 60 60