Project Description

Характеристики на обучението

  • познава обществено-икономическата структура на страната, държавните институции, органите на държавната и общинската власт, на обществените организации, на организациите на работещите в сферата на здравеопазването;

  • знае основни медицински понятия и осъществява професионална комуникация на чужд език;

  • познава и прилага стандартите и критериите за оказване на здравни грижи и други;

  • Свидетелство за професионална квалификация – удостоверяващо завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация

Наименование на професионалното
Направление:
Здравни грижи
Код: 723
Наименование на професията: Здравен асистент
Код: 723010
Наименование на специалността: Здравни грижи
Код: 7230101
Степен на ПК: Трета
Минимално входящо образователно равнище Средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
960
460
500
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
Организационна форма Квалификационен курс
номер Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 960 460 500
А Обща задължителна професионална подготовка 40 уч.ч. 40 уч.ч.
1 Здравословни и безопасни условия на труд 8 8
2 Икономика 8 8
3 Трудово-правно законодателство 4 4
4 Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност 4 4
5 Информационни системи и технологии 8 8
6 Предприемачество 8 8
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 156 109 47
1 Чужд език по професия 30 30
2 Мениджмънт в здравеопазването 10 10
3 Управление на материалните ресурси 30 16 14
4 Управление на времето 16 8 8
5 Основни нормативни документи в здравния и социалния сектор 20 12 8
6 Здравна политика 10 8 2
7 Професионална етика 20 10 10
8 Комуникационни умения на здравния асистент – критерии за качествени здравни 20 15 5
В Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка 704 251 453
1 Обща теория за причините за възникване и поведение при заболяванията по системи в човешкия организъм 104 52 52
2 Социално-правни взаимоотношения 30 30
3 Хигиенни правила и норми 50 15 35
4 Общи и специални грижи при отглеждане на здравото дете 40 20 20
5 Общи и специални грижи за тежко болния и болното дете 50 15 35
6 Медико-социални услуги в общността 50 15 35
7 Модели на социална интеграция 30 15 15
8 Здравна политика 40 40
9 Оказване на спешна медицинска помощ 80 30 50
10 Компетентности, отнасящи се към общите грижи за болния 80 19 61
11 Производствена практика 150 150
Г Избираема професионална подготовка 60 60