Project Description

Характеристики на обучението

Завършилият курса на обучение по специалността ще може:
  • транжират различните видове меса;

  • приготвят предястия, ястия и аламинути;

  • оформят естетически и атрактивно готовата продукция;

  • калкулират и ценообразуват кухненска продукция;

  • Завършването на професионалното обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация;

Наименование на професионалното
Направление:
Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
Код: 811
Наименование на професията: Готвач
Код: 811070
Наименование на специалността: Производство на кулинарни изделия и напитки
Код: 8110701
Степен на ПК: Втора
Минимално входящо образователно равнище Средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
660
330
330
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
номер Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 660 330 330
А Обща задължителна професионална подготовка 36 уч.ч. 36 уч.ч.
1 Здравословни и безопасни условия на труд 8 8
2 Икономика 8 8
3 Трудово-правно законодателство 8 8
4 Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност 4 8
5 Информационна техника и технологии 8 8
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 100 100
1 Чужд език по професията 30 30
2 Основи на туризма 20 20
3 Хигиена на храненето и хранително законодателство 20 20
4 Счетоводство и отчетност в туризма 20 20
5 Отчетност на фирмата 10 10
В Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка 134 134
1 Материалознание на хранителните продукти 25 25
2 Технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечение 30 30
3 Технология на кулинарната продукция 12 12
4 Микробиология 25 25
5 Сервиране 42 42
6 Учебна практика по технология на кулинарната продукция 170 170
7 Учебна практика по сервиране 100 100
8 Производствена практика 60 60
Г Избираема професионална подготовка 60 60
1 Приложна информатика за заведения за хранене и развлечения 30 30
2 НАССР (хасеп) система 30 30