Лятна акредитация

/Лятна акредитация

Уважаеми дами и господа, скъпи колеги,

 

По повод 25 години от създаването на Българска служба за акредитация, стартираме нова инициатива „ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ПО АКРЕДИТАЦИЯ 2023“, която ще се проведе през м. август и септември, 2023 г.

Базирайки се на доказаната максима, че повишаването на квалификацията и развитието на персонала са от съществено значение за всяка организация, в продължение на всекидневната ни дейност над четвърт век доказахме, че познаването на изискванията за акредитация осигурява добавена стойност както за експертите, обезпечаващи ефективната дейност по акредитация, така и за ефикасно управление и положителни резултати за всеки акредитиран Орган за оценка на съответствието.

За да направим възможно правилното тълкуване и прилагане на изискванията за акредитация – международна и национална нормативна рамка, критерии за акредитация, интерпретации и ръководства и правилата за акредитация, ИА БСА стартира организирането на обучения за органи за оценка на съответствието – акредитирани и/или кандидати за акредитация.

Инициативата ще допринесе за изпълнение на основни приоритети на националния орган по акредитация на Република България, и ще осигури постигането на:

Ø устойчивост на дейността по акредитация;

Ø хармонизиране на услугите, предоставяни от акредитираните органи за оценка на съответствието и

Ø разширяване на прилагането на акредитирани услуги за оценка на съответствието и тяхното признаване въз основа на многостранни споразумения.

Курсовете ще се изпълнят в рамките на м. август и септември 2023г. от доказани експерти във всяка област чрез мрежата от партньорски споразумения на ИА БСА. С графика на курсовете в програмата на Лятната академия по акредитация 2023 за месец август, може да се запознаете тук.

Очаквайте скоро и информацията за месец септември!

ТЕМА: Изисквания за дейността на  органите за сертификация на продукти, процеси и услуги съгласно изискванията на  БДС EN ISO/IEC 17065

Цел на обучението: Участниците ще се научат да прилагат стандарта за акредитация за сертифициране на продукти, процеси или услуги, за да осигурят увереност, че отговарят на определени изисквания. 

Ползи от обучението:

След обучението в този курс участниците ще:

 • познават различните изисквания на стандарта
 • могат да прилагат БДС EN ISO/IEC 17065:2012
 • получат сертификат за участие.

Основни теми

 • Преглед на сертифицирането на продукти и процеси
 • Организация и управленска структура
 • Управление на безпристрастността
 • Изисквания за ресурси
 • Изисквания към процеса
 • Изисквания за управление

Курсът е предназначен за 

 • Ръководители, заместник ръководители
 • Отговорници по качеството, координатори и служители,

ангажирани със разработването, внедряването и развитието на системи за управление съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17065:2012.

Минимални изисквания

Участниците трябва да разполагат с  електронно или хартиено копие на стандарт БДС EN ISO/IEC 17065:2012. 

Стандартите могат да бъдат закупени от Български институт за стандартизация или ISO.

Дата на провеждане: 11 август 2023 г.

Продължителност: от 09.30 ч. до 17.00 ч. с предвидени почивки

Форма на обучение: Присъствена

Място на провеждане: Обучителен център на ИА БСА, гр. София, бул. “Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 1

Такса за участие: 280.00 лв. без ДДС

В таксата са включени: Обучение, персонални учебни материали, Сертификат за преминато обучение, кафе-пауза, обяд

ТЕМА: Изисквания за дейността на медицинските лаборатории. Медицински лаборатории. Изисквания за качество и компетентност (ISO 15189:2022).  

Цел на обучението: Участниците ще се научат да прилагат стандарта за акредитация на медицинските лаборатории БДС EN ISO 15189:2023 (ISO 15189:2022), за да осигурят увереност, че отговарят на определените изисквания. 

Ползи от обучението:

След обучението в този курс участниците ще:

 • познават различните изисквания на стандарта
 • могат да прилагат БДС EN ISO 15189:2023 (ISO 15189:2022)
 • получат сертификат за участие.

Основни теми

 • Обхват, термини и определения
 • Безпристрастност
 • Конфиденциалност
 • Изисквания към пациентите
 • Структурни и управленски изисквания
 • Изисквания към ресурсите: персонал, съоръжения и условия на околната среда, оборудване, калибриране и метрологична проследимост, реактиви и консумативи, споразумения за услуги, външно представени услуги
 • Изисквания към процесите: преданалитични, аналитични и следаналитични процедури; несъответстваща работа, контрол на управление на данни и информация, жалби, планиране на непрекъснатост и готовност за извънредни ситуации
 • Изисквания към системата за управление

Курсът е предназначен за 

 • Ръководители, заместник ръководители
 • Отговорници по качеството, координатори и служители,

ангажирани със разработването, внедряването и развитието на системи за управление съгласно изискванията на БДС EN ISO 15189:2023 (ISO 15189:2022).

Минимални изисквания: Участниците трябва да разполагат с  електронно или хартиено копие на стандарт БДС EN ISO 15189:2023 (ISO 15189:2022). 

Стандартите могат да бъдат закупени от Български институт за стандартизация или ISO.

Дата на провеждане: 11 август 2023 г.

Продължителност: от 09.30 ч. до 17.00 ч. с предвидени почивки

Форма на обучение: Присъствена

Място на провеждане: Обучителен център на ИА БСА, гр. София, бул. “Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 1

Такса за участие: 280.00 лв. без ДДС

В таксата са включени: Обучение, персонални учебни материали, Сертификат за преминато обучение, кафе-пауза, обяд