Камериер – Хотелиерство

Характеристики на обучението Наименование на професионалното Направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Код: 811 Наименование на професията: Камериер Код: 811030 Наименование на специалността: Хотелиерство Код: 8110301 Степен на [...]

Озеленител – Парково строителство и озеленяване

Характеристики на обучението Изисквания към кандидатите: Завършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно [...]

Техник-животновъд – Коневъдство и конна езда

Характеристики на обучението Завършването на един модул се удостоверява, съгласно чл.76 от Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета, с Удостоверение [...]

Техник-животновъд – Пчеларство и Бубарство

Характеристики на обучението Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия „Животновъд”, специалност „Пчеларство” Оценяването на знанията [...]

Озеленител – Цветарство

Характеристики на обучението Изисквания към кандидатите: Завършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно [...]

Програмист – Програмно осигуряване

Характеристики на обучението Начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата за народна просвета по реда за Закона за [...]

Техник-животновъд – Зайцевъдство

Характеристики на обучението Завършването на един модул се удостоверява, съгласно чл.76 от Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета, с Удостоверение [...]

Техник-животновъд – Птицевъдство

Характеристики на обучението Завършването на един модул се удостоверява, съгласно чл.76 от Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета, с Удостоверение [...]

Техник-животновъд – Свиневъдство

Характеристики на обучението Завършването на един модул се удостоверява, съгласно чл.76 от Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета, с Удостоверение [...]

Техник-животновъд – Овцевъдство

Характеристики на обучението Завършването на един модул се удостоверява, съгласно чл.76 от Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета, с Удостоверение [...]

Техник-животновъд – Говедовъдство

Характеристики на обучението Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „Техник- животновъд”, специалност „Говедовъдство”. Оценяването на [...]

Техник-растениевъд – Лозаровинарство

Характеристики на обучението Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „Техник в лозарството”, специалност „Лозаровинарство”. Оценяването [...]

Техник-растениевъд – Растителна защита и агрохимия

Характеристики на обучението Завършването на един модул се удостоверява, съгласно чл.76 от Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета, с Удостоверение [...]

Техник-растениевъд – Гъбопроизводство

Характеристики на обучението Завършването на един модул се удостоверява, съгласно чл.76 от Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета, с Удостоверение [...]

Техник-растениевъд – Трайни насаждения

Характеристики на обучението Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „Техник- растениевъд”, специалност „Трайни насаждения”. Оценяването [...]

Техник-растениевъд – Зеленчукопроизводство

Характеристики на обучението Завършването на един модул се удостоверява, съгласно чл.76 от Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета, с Удостоверение [...]

Техник-растениевъд – Полевъдство

Характеристики на обучението Завършването на един модул се удостоверява, съгласно чл.76 от Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета, с Удостоверение [...]

Работник по транспортна техника – автобояджийство

Характеристики на обучението Начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата за народна просвета по реда за Закона за [...]

Маникюрист – педикюрист

Характеристики на обучението След завършване на професионалното обучение по професия “Маникюрист - педикюрист”, специалност “ Маникюр, педикюр, ноктопластика” обучаваният ще може да: обяснява детайлно на клиента предлаганите [...]

Охранител – Физическа охрана на обектите

Характеристики на обучението Бързо да опознае обекта и да запомни особеностите и невралгичните места; Да съдейства на полицията в охранявания обект; Да спазва [...]

Помощник пътен строител – пътища, магистрали и съоръжения

Характеристики на обучението След завършване на професионалното обучение по професия ще може да: познава основните строителни материали, да прилага правилата за тяхното поддържане, транспорт и съхранение; [...]

Помощник в строителството – основни и довършителни работи

Характеристики на обучението След завършване на професионалното обучение по професия ще може да: познава основните строителни материали, да прилага правилата за тяхното поддържане, транспорт и съхранение; [...]

Строител – Вътрешни облицовки

Характеристики на обучението Наименование на професионалното Направление: Строителство Код: 582 Наименование на професията: Строител Код: 582030 Наименование на специалността: Вътрешни облицовки Код: 5820306 Степен на ПК: Втора Минимално входящо образователно равнище [...]

Строител – Външни облицовки

Характеристики на обучението След завършване на професионалното обучение по професия ще може да: Да анализира условията за работа и съобразено с тях да избират технологията за изпълнение [...]

Монтажник на ВиК мрежи – Вътрешни ВиК мрежи

Характеристики на обучението След завършване на професионалното обучение по професия ще може да: Да определя видовете машини и инструменти, необходими при ВиК мрежи; Скицира схеми [...]

Строител покриви

Характеристики на обучението След завършване на професионалното обучение по професия ще може да: Познава и прилага технологиите за извършване на подготвителните работи на строителния обект; [...]

Електромонтьор – Електрически инсталации

Характеристики на обучението След завършване на професионалното обучение по професия ще може да: Да полага, присъединява към захранване, поддържа и ремонтира осветителни, силови, сигнални, защитни и различни [...]

Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации – Топлотехника

Характеристики на обучението След завършване на професионалното обучение по професия ще може да: Да обслужва топлотехнически системи и съоръжения; Да обслужва спомагателните апарати; [...]

Фермер – Земеделец

Характеристики на обучението Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията “Фермер” може да продължи обучението си по друга професия от професионално направление “Растениевъдство и животновъдство”. [...]

Здравен асистент – Здравни грижи

Характеристики на обучението познава обществено-икономическата структура на страната, държавните институции, органите на държавната и общинската власт, на обществените организации, на организациите на работещите в сферата на здравеопазването; [...]

Фризьор – Фризьорство

Характеристики на обучението Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията “Фризьор” могат да работят в частни фирми и салони под ръководството на майстор според закона за [...]

Хлебар-сладкар – Производство на сладкарски изделия

Характеристики на обучението Завършването на професионалното обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация; Наименование на [...]

Готвач

Характеристики на обучението Завършилият курса на обучение по специалността ще може: транжират различните видове меса; приготвят предястия, ястия и аламинути; оформят естетически и [...]

Организатор Интернет приложения

Характеристики на обучението Завършилият курса на обучение по специалността ще може: да изпълнява административни дейности, свързани с обработка на информацията, писмени комуникации, работа с компютърна техника, отчетност [...]

Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

Характеристики на обучението Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на втора степен професионална квалификация по професията (специалността) Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на [...]

Сервитьор-барман

Характеристики на обучението Възможности за реализация след приключване на обучението да се реализират на пазара на труда; да продължат обучението си за актуализиране и разширяване [...]

Сътрудник в маркетингови дейности

Характеристики на обучението Пълния курс на обучение обхваща шестнадесет модула и дава възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията “Сътрудник в маркетингови дейности”, [...]

Сътрудник в бизнес-услуги

Характеристики на обучението Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията “Сътрудник в бизнес-услуги”, специалност “Бизнес-услуги”. Сътрудникът в маркетингови дейности [...]

Консултант-продавач

Характеристики на обучението Завършилите обучението могат: Да се реализират на пазара на труда; Да продължат обучението си за актуализиране и разширяване на придобитата професионална квалификация [...]

Компютърен график

Характеристики на обучението Наименование на професионалното Направление: Аудио – визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти Код: 213 Наименование на професията: Компютърен график Код: 213060 Наименование на специалността: [...]

Оператор на компютър

Характеристики на обучението Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията „Оператор на компютър”, специалност „Текстообработване” Завършеното професионално обучение [...]

Оперативен-счетоводител

Характеристики на обучението Оперативният счетоводител обслужва текущата счетоводна дейност в предприятието, като съставя първични счетоводни документи, класифицира и сортира, подрежда и архивира отчетната информация в установените срокове. [...]

Офис-секретар

Характеристики на обучението Наименование на професионалното Направление: Секретарски и административни офис дейности Код: 346 Наименование на професията: Офис-секретар Код: 346020 Наименование на специалността: Административно обслужване Код: 3460201 Степен на [...]

Икономист

Характеристики на обучението Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Икономист", имат възможности за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от професионални гимназии, центрове за [...]