За медицински лаборатории

/За медицински лаборатории
akademiya-po-lyatna-akredataciya

ТЕМА: Управление и провеждане на вътрешни одити на системи за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 19011:2018  и БДС EN ISO/IEC 17020:2012.

Цел на обучението: Участниците ще се научат да прилагат стандарта за акредитация на органи за контрол съгласно  БДС EN ISO/IEC 17020:2012 при провеждане на вътрешни одити на системи за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 19011:2018, за да осигурят увереност, че отговарят на определените изисквания. 

Ползи от обучението:

След обучението в този курс участниците ще:

 • познават различните изисквания на двата стандарта
 • могат да прилагат БДС EN ISO/IEC 17020:2012 при провеждане на вътрешни одити на системи за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 19011:2018
 • получат сертификат за участие.

Основни теми

 • Въведение: Обхват, термини и определения – Обект и област на приложение.
 • Принципи на одитиране – Видове одити. Седем принципа на одитиране.
 • Управление на програмата за одит – Прилагане на цикъла „планиране – извършване – проверка – действие“. Съставяне на програма за одит. Изпълнение на програмата за одит. Наблюдение, преглед и подобряване на програмата за одит.
 • Извършване на одит – Начало на одит. Дейности по подготовка на одит. Извършване на дейностите за одит. Подготовка и разпространяване на доклада от одит. Завършване на одит. Извършване на действия след одит.
 • Компетентност и оценяване на одиторите – Определяне на компетентността на одитора. Определяне на критерии за оценяване на одитор. Избор на подходящ метод за оценяване на одитор. Поддържане и подобряване на компетентността на одитор.
 • Приложение А „Допълнителни указания за одитори при планиране и извършване на одити.

Курсът е предназначен за 

 • Ръководители, заместник ръководители
 • Отговорници по качеството, координатори и служители, ангажирани със разработването, внедряването и развитието на системи за управление съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012, 

Минимални изисквания

Участниците трябва да разполагат с  електронно или хартиено копие на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и БДС EN ISO 19011:2018

Стандартите могат да бъдат закупени от Български институт за стандартизация или ISO.

Дата на провеждане: 16 май 2024 г.

Продължителност: от 09.30 ч. до 17.00 ч. с предвидени почивки

Форма на обучение: Присъствена

Място на провеждане: Обучителен център на ИА БСА, гр. София, бул. “Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 1

Такса за участие: 280.00 лв. без ДДС

В таксата са включени: Обучение, персонални учебни материали, Сертификат за преминато обучение, кафе-пауза, обяд

ТЕМА: Управление и провеждане на вътрешни одити на системи за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 19011:2018  и БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

Цел на обучението: Цел на обучението: Участниците ще се научат да прилагат стандарта за акредитация лаборатории за изпитване и калибриране БДС EN ISO/IEC 17025:2018 при провеждане на вътрешни одити на системи за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 19011:2018, за да осигурят увереност, че отговарят на определените изисквания. 

Ползи от обучението:

След обучението в този курс участниците ще:

 • познават различните изисквания на двата стандарта
 • могат да прилагат БДС EN ISO/IEC 17025:2018 при провеждане на вътрешни одити на системи за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 19011:2018
 • получат сертификат за участие.

Основни теми

 • Въведение: Обхват, термини и определения – Обект и област на приложение.
 • Принципи на одитиране – Видове одити. Седем принципа на одитиране.
 • Управление на програмата за одит – Прилагане на цикъла „планиране – извършване – проверка – действие“. Съставяне на програма за одит. Изпълнение на програмата за одит. Наблюдение, преглед и подобряване на програмата за одит.
 • Извършване на одит – Начало на одит. Дейности по подготовка на одит. Извършване на дейностите за одит. Подготовка и разпространяване на доклада от одит. Завършване на одит. Извършване на действия след одит.
 • Компетентност и оценяване на одиторите – Определяне на компетентността на одитора. Определяне на критерии за оценяване на одитор. Избор на подходящ метод за оценяване на одитор. Поддържане и подобряване на компетентността на одитор.
 • Приложение А „Допълнителни указания за одитори при планиране и извършване на одити.

Курсът е предназначен за 

 • Ръководители, заместник ръководители
 • Отговорници по качеството, координатори и служители, ангажирани със разработването, внедряването и развитието на системи за управление съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018, 

Минимални изисквания

Участниците трябва да разполагат с  електронно или хартиено копие на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и БДС EN ISO 19011:2018

Стандартите могат да бъдат закупени от Български институт за стандартизация или ISO.

Дата на провеждане: 17 май 2024 г.

Продължителност: от 09.30 ч. до 17.00 ч. с предвидени почивки

Форма на обучение: Присъствена

Място на провеждане: Обучителен център на ИА БСА, гр. София, бул. “Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 1

Такса за участие: 280.00 лв. без ДДС

В таксата са включени: Обучение, персонални учебни материали, Сертификат за преминато обучение, кафе-пауза, обяд